Jdi na obsah Jdi na menu
 


DELEGOVÁNÍ PODLE DARŮ

14. 8. 2013

 

 

  1. OSOBNÍ PŘÍBĚH

 

Český Těšín (1999 – 2012)

„Co nemusíš jako kazatel dělat deleguj na jiné, vždy ti zůstane spousta věcí, které jako kazatel budeš dělat. Oni to udělají lépe, než ty, mají dary od Boha, které ty nemáš.“

Ef. 4, 11 „A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené  dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla”

 

I.                    Duchovenská sekce - pastorace, evangelizace, uctívání,

II.                  Hospodářská sekce - diakonie, komunikace, finance

III.                  Pododbory , generační skupinky, buňky, týmy

 

*       Charakteristika voleb

Volby do ST byly připraveny dle potřeb sboru a konkrétních darů k vedení jednotlivých oblastí

Obdarováni vůdci - Duchovně zralá volební komise - Spolupráce dosavadního ST, komise, kandidátů, sboru - Cíleně navržená strukturovaná kandidátka - Dvě skupiny kandidátů do jednotlivých oblastí - Demokratická volba členským shromážděním – Opakování další volební období s úpravami podle rozvíjejících se potřeb a služeb.

*       Filozofie služby

Každý vedoucí má svého vedoucího – každý vedoucí vychovává svého nástupce – vedoucí slouží, zároveň je budován – vedoucí mezi sebou respektují svá obdarování, ale i svá omezení – odstraňují překážky – vytvářejí ovzduší podporující růst (radost, důvěra, upřímnost, zodpovědnost, povzbuzení, napomenutí,  vzdělání…) – znát svůj čas (počátek i konec služby) – odejít a nezůstávat

 

 

Charakteristika vůdců (vlastní poznání)

 

Pastýř (Jan 21, 15) 

Milující - Zná Pastýře a je pastýřem -  Otevřený  vztah ke  všem generacím - Je mostem - Spokojený v Bohu  - Soucitný -  Dar uzdravování

 

 

Evangelista  (1. Tim. 4, 16.  Sk. 20, 19- 27)

Viditelné evangelizační obdarování - Zkušenost v evangelizaci - Láska a soucit s hynoucími - Zná Boží milost a svobodu v Kristu - Vchází do duchovního boje - Pochopení pro křesťany jiných denominací - Počítá s utrpením

 

 

 

Kněz (uctívač)  (1. Par. 25, 1. 7,  Ef. 5, 18- 21)

Plnost Ducha -  Radost a vděčnost - otevřený na inspiraci - Dobrý hudebník - Citlivý na vedení Duchem - Svatý život

 

Prorok

Napomíná, povzbuzuje, buduje - Rozlišování duchů - Dar proroctví - Dar mluvit ve vytržení - Dar výkladu

 

 

 

Lévijci (1. Par. 23, 24 – 32)

- Konající služebné dílo pro Hospodinův dům aby sloužili v Hospodinově domě - Aby dbali na čistotu všeho svatého a konali v Božím domě službu; - Aby před Hospodinem ustavičně přisluhovali při obětování - Aby konali strážní službu při stanu setkávání, při svatyni, u svých bratří, synů Áronových, při službě v domě Hospodinově.

 

Diakon (Sk.  6, 3)

Má důvěru jiných - Plný Ducha svatého a moudrosti - Štědrý a pohostinný - Organizační schopnosti - Lítost s trpícími - Dar komunikovat s lidmi - Kdo rozdává, ať dává upřímně - Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. - Dar služby, ať slouží – Informovaný - Široké srdce

 

 

 

 

 

 

 

2.  KLÍČ KE ZMĚNÁM[1]

Zapojení, vtažení lidí do problémů je klíčem ke změnám, k jejich přijetí a většímu odhodlání je realizovat. Kdykoli zapojíme další, riskujeme ztrátu kontroly. Nedělat to, říci jim, co mají dělat, ukazovat směr a radit jim se zdá mnohem snadnější, jednodušší, jistější a zdánlivě účinnější.

„Většina klíčových vedoucích přijímá roli autority, aniž by si vůbec uvědomili, že to udělali. Subtilně se mění, protože jednat autoritativně je jednodušší a vyžaduje to méně času.“[2]

Řídit s využitím principů lidských zdrojů znamená opustit bezpečné teritorium. Vedoucí pak neví, co se může stát, nebo jak skončí. Stojí to riziko za to? Vedoucí jsou lapeni mezi dvě volby: bezpečnější, snadnější, výkonnější přístup mezilidských vztahů, které vedou k direktivnímu, autoritářského vedení na jedné straně a mnohem riskantnější, ale současně i mnohem efektivnější princip zapojení lidských zdrojů na straně druhé.

Osvícení lídři a manažéři na celém světě vědí, že když jsou lidé výrazně zapojeni, vtaženi do řešení ochotně ze sebe vydají to nejlepší, co v nich je. Když se identifikují s cíli, uvolní se ohromné množství energie, tvůrčích sil a loajality.

Delegování vyžaduje: Vynaložit více času – vše vysvětlit – zaškolit a získat lidí. Zdůvodnění proti delegování zní: „Zabere mi méně času, když si to udělám sám, než bych měl vysvětlovat. Nemluvě o tom, že to udělám lépe“. Delegovat musíme, abychom měli více času zabývat se prioritními záležitostmi. Čas vynaložený na delegování je z dlouhodobého hlediska skvělou investicí, která nám ušetří více času, než cokoli jiného.